PPTOK课件站

展开

首页 > 语文课件ppt
人教《逍遥游》教案PPT
 • 立即下载
 • PPT预览

  • 人教《逍遥游》教案PPT

  PPT摘要

  人教新课标《逍遥游》教案PPT,主要是了解庄子及《庄子》。了解背景材料,掌握一定量的实虚词和句式。掌握重点字词的读音,词语的释义等,欢迎点击下载哦。

  《逍遥游》文言知识整理
  通假字
  1而宋荣子犹然笑之
  2小知不及大知
  3此小大之辩也
  4旬有五日而后反/三餐而反
  5而御六气之辩
  6其正色邪?
  7其翼若垂天之云
  8知效一官
  通假字
  1而宋荣子犹然笑之   
  2小知不及大知
  3此小大之辩也
  4旬有五日而后反/三餐而反
  5而御六气之辩
  6其正色邪?
  7其翼若垂天之云
  8知效一官
  古今异义词
  1虽然,犹有未树也
  2众人匹之
  3腹犹果然
  4小年不及大年
  5野马也,尘埃也
  6蟪蛄不知春秋
  7海运则将徙于南冥
  8穷发之北
  古今异义词
  海运则将徙于南冥
  古义:大海波浪汹涌   今义:海上运输
  穷发之北
  古义:毛,指草木   今义:头发
  词类活用
  1而后乃今将图南
  2奚以之九万里而南为
  3我腾跃而上,不过数仞而下
  4《齐谐》者,志怪者也
  5适莽苍者,三餐而反
  6乘天地之正
  7而征一国者
  词类活用
  1而后乃今将图南    向南飞   名作动
  2奚以之九万里而南为   向南飞,名作动
  3我腾跃而上,不过数仞而下   向上飞,落下,名作动
  4《齐谐》者,志怪者也  怪异之事  形作名
  5适莽苍者,三餐而反   郊野景象   形作名
  6乘天地之正   自然之性,形作名
  7而征一国者  使……信服,使动
  特殊句式
  1齐谐者,志怪者也
  2穷发之北有冥海者,天池也
  3此小大之辩也
  4奚以知其然也
  5而彼且奚适也
  6去以六月息者也
  特殊句式
  7之二虫又何知
  8覆杯水于坳堂之上
  9翱翔蓬蒿之间
  10天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪
  11奚以之九万里而南为
  特殊句式
  12野马也,尘埃也,生物之以息相吹也
  13莫之夭阏
  14海运则将徙于南冥
  15彼且恶乎待哉
  特殊句式
  12野马也,尘埃也,生物之以息相吹也
  判断句
  13莫之夭阏
  宾语前置句
  14海运则将徙于南冥
  状语后置句
  15彼且恶乎待哉
  宾语前置句
  一词多义

  鹏之徙于南冥也
  鹏之背,不知其几千里也
  奚以之九万里而南为
  之二虫又何知
  众人匹之
  生物之以息相吹也

  去以六月息者也
  生物之以息相吹也
  以八千岁为春
  彭祖乃今以久特闻
  一词多义

  1鲲之大,不知其几千里也
  2天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪

  怒而飞
  水浅而舟大也
  而后乃今将图南
  枪榆枋而止
  而控于地而已矣
  怒而飞
  抟扶摇而上者九万里(连词,表修饰)
   泱起而飞
  若夫乘天地之正,而御六气之辩
  而宋荣子犹然笑之
  一词多义

  1鲲之大,不知其几千里也
  代词,它
  2天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪
  是….还是

  怒而飞    表 修饰
  水浅而舟大也 表转折
  而后乃今将图南  表承接
  枪榆枋而止  表承接
  而控于地而已矣  表承接
  怒而飞   表修饰
  抟扶摇而上者九万里(连词,表修饰)
   泱起而飞 表修饰
  若夫乘天地之正,而御六气之辩  表并列
  而宋荣子犹然笑之  表转折
  辩    此小大之辩也(通“辨”,区别)             而御六气之不辩(通“变”,变化)
  知   之二虫又何知(动词,知道)                  小知不及大知(名词,智慧)
  名   北冥有鱼,其名为鲲(名词,名称)            圣人无名(名词,声名)
  息   去以六月息者也(名词,气息,这里指风)      生物之以息相吹也(名词,气息)
  且  
   (1)且举世誉之而不加劝(连词,而且)           (2)彼且恶乎待哉(连词,还)
        (3)且适南冥也(副词,将要)
   于  
  (1)彼其于世(介词,对于)                   (2)覆杯水于坳堂之上(介词,在)

  相关PPT

  《逍遥游》课文学习重点PPT:《逍遥游》课文学习重点PPT,主要是理解课文的主要内容,积累文中重要的文言实词和虚词及文言句式。了解庄子的简介,点明文章的主旨,熟读课文,给下列加点字注音,掌握重点词语等,欢迎点击下载哦。
  《逍遥游》背景课件PPT:《逍遥游》背景课件PPT,主要是理解本文以寓言故事设喻来说明道理的方法。了解庄子想像奇特、意境开阔、富于浪漫色彩的写作风格。理解庄子追求绝对自由的人生观,积累文中重要的文言实词和虚词及文言句式。欢迎点击下载哦。
  《逍遥游》教材PPT:《逍遥游》教材PPT,主要是了解作者的个人简介,理解课文的主要内容,点明文章的主旨,掌握字词的读音,句子的含义,完成课后的练习题等,欢迎点击下载哦。
  《人教《逍遥游》教案PPT》是由用户luck one于2015-08-24上传,属于语文课件ppt。

  相关PPT

  热门推荐

  热门下载

  举报